Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Veldpape Projecten Winschoten B.V., Veldpape Interieurbeplanting B.V., Bloemsierkunst en Galerie Veldpape en handelsnaam Royal Christmas NL houdt zich graag aan de gemaakte afspraken. En is ook graag duidelijk, want bij bestellen en betalen gelden nu eenmaal regels en afspraken. Heldere en duidelijke afspraken, neergelegd in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Veldpape heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Veldpape Projecten / Royal Christmas NL hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Veldpape aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Veldpape Projecten / Royal Christmas NL worden gemeld.

KVK-nummer: 02065328
BTW-nummer: NL8078.39.127.B.01

Artikel 1

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Gebruiker ( van deze voorwaarden): Veldpape Projecten Winschoten B.V., Veldpape Interieurbeplanting B.V., Bloemsierkunst en Galerie Veldpape en o.a. handelsnaam Royal Christmas NL.

1.2. Wederpartij: Consumenten / de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van een bedrijf of beroep die aan gebruiker opdracht heeft gegeven tot levering, vervaardiging, huur of het verrichte van werkzaamheden.

1.3. Producent: maker van producten, die door gebruiker worden doorverkocht.

1.4. Kunst: alle vormen van beeldende kunst, welke door gebruiker worden doorverkocht, verkocht of verhuurd.

1.5. Bloemen, planten en bomen: gekweekte bloemen, planten en bomen.

1.6. Kerstartikelen, kunstkerstbomen: bomen, kransen, guirlandes etc. nagemaakt van synthetische stoffen.

Artikel 2

Toepasselijkheid:

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en voor de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde (inkoop)voorwaarden dient uitdrukkelijk voor het sluiten van de overeenkomst te zijn overeengekomen.

Artikel 3

Offertes:

3.1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 7 dagen na de datum van de offerte, of anders aangegeven.

3.2. Offertes kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

3.3. Bij offertes – die tevens ontwerp en advies inhouden – kunnen in onderling overleg kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4

Totstandkoming overeenkomst:

4.1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, e-mail of mondelinge aanvaarding door gebruiker en / of wederpartij. Deze voorwaarden maken onverkort deel uit van de overeenkomst.

4.2. Toezeggingen, acceptaties door vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen binden gebruiker eerst indien deze door gebruiker uitdrukkelijk zijn bevestigd.

4.3. Gebruiker heeft het recht voor aanvang of tijdens de uitvoering van de overeenkomst – eventueel onder opschortende voorwaarde – waarborgen in casus bewijs van kredietwaardigheid te eisen gelijk aan de totale som van de overeenkomst.

4.4. Opdrachten kunnen door gebruiker worden geweigerd, dan wel worden geaccepteerd onder het beding van vooruitbetaling, creditcard betaling of overboeking per bank.

4.5. Gebruiker stelt wederpartij voor de overeenkomst in de gelegenheid kennis te nemen van deze voorwaarden. Door het enkel plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van goederen aanvaardt wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

4.6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing voor opvolgende overeenkomsten in zoverre de voorwaarden ongewijzigd zijn.

4.7. Niet schriftelijke aanbiedingen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders gesteld – vrijblijvend en kunnen door gebruiker binnen 7 dagen na ontvangst van de opdracht worden herroepen.

4.8. Een overeenkomst geldt als geannuleerd wanneer gebruiker schriftelijk heeft ingestemd. Annulering is onmogelijk als gebruiker reeds met de uitvoering van de overeenkomst in de ruimste zin is begonnen. Wederpartij is verplicht de voor gebruiker ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade worden begrepen: de door gebruiker geleden verliezen, gederfde inkomsten en in elk geval kosten ter voorbereiding, ingekochte goederen en materialen en bij derden reeds aangegane verplichtingen. In geval van annulering van de overeenkomst door wederpartij wordt altijd minimum 40% van het orderbedrag (orderbevestiging) in rekening gebracht. Annulering zonder instemming door wederpartij met de hoogte van te betalen schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 5

Prijzen:

5.1. De door gebruiker opgegeven prijzen luiden zowel inclusief als exclusief omzetbelasting (BTW) dit wordt duidelijk omschreven. Tevens andere eventuele heffingen die van overheidswege zijn (worden) opgelegd.

5.2. De door gebruiker voor een prestatie opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6

Prijswijzigingen:

6.1. Na totstandkoming van de overeenkomst is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van: niet voorziene stijging van kosten van materialen, halffabricaten of diensten van derden die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten sociale verzekeringen en andere met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Gebruiker verplicht zich de wederpartij vooraf op een redelijke termijn te informeren over de hoogte van geplande prijswijzigingen.

6.2. Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de wederpartij wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. Gebruiker zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7

Betaaltermijn

7.1. Betaling door wederpartij dient te geschieden op de zoals met gebruiker overeengekomen wijze.

7.2. Bij overeengekomen overeenkomst is de betaling voor levering of geld de betalingstermijn 8 dagen na factuurdatum of op de termijn als is overeengekomen en op de factuur is vermeld, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

7.3. In geval van niet (tijdige) betaling is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door gebruiker vereist is. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan gebruiker, is opdrachtgever over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Gebruiker is bevoegd een twaalfde deel van deze handelsrente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin wederpartij zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

7.4. Alle door gebruiker ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 procent van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 200,- exclusief omzetbelasting (BTW).

7.5. Gebruiker is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast betaling van dit gedeelte tevens betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

Artikel 8

Levertijd:

8.1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is gebruiker eerst in verzuim nadat wederpartij hem in gebreke heeft gesteld.

8.2. Binding van gebruiker aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever wijziging in de specificaties van de te leveren goederen of werk aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud gebruiker in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijke levertermijn.

8.3. Wederpartij is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door leverancier mogelijk te maken.

8.4. Kerstartikelen, zo spoedig mogelijk, dit tevens in overleg.

Artikel 9

Aflevering en risico:

9.1. Aflevering geschiedt ter plaatse waar gebruiker zijn bedrijf uitoefent, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat gebruiker de goederen zal bezorgen.

9.2. Indien vervoer van de af te leveren goederen is overeengekomen geschiedt dit voor rekening van gebruiker, tenzij franco levering is overeengekomen. Gebruiker draagt steeds het risico van vervoer en verzekering. Het aannemen van zaken van gebruiker door vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

9.3. Gebruiker is niet gehouden de goederen in gedeelten af te leveren.

9.4. Wederpartij is verplicht de door leverancier te leveren goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

9.5. Verpakking geschiedt voor kerstartikelen, kunstbomen en schilderijen op de in de branche gebruikelijke wijze en wordt door gebruiker bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

9.6. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht of op offertes of website vermeld.

9.7. Gebruiker is gerechtigd wederpartij meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens etc.) een gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke op de offerte wordt vermeld. Gebruiker blijft eigenaar van de verpakkingsmaterialen. De retourkosten komen voor rekening van koper, of anders aangegeven.

Bij niet teruglevering worden de volledige kosten alsnog in rekening gebracht.

9.8. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht zal dit, na franco-retournering van het verpakkingsmateriaal – mits in onbeschadigde staat – worden verrekend.

9.9. Wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn gemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren goederen niet na eerste verzoek van gebruiker bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

9.10. Gebruiker is niet belast met het opslaan van de te leveren goederen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 10

Onderzoek bij aflevering:

10.1. Eventuele geconstateerde tekorten of uiterlijke beschadigingen van goederen bij aflevering dient wederpartij op de leveringsbon, de factuur en/of vervoersdocument te (laten) vermelden en vervolgens binnen redelijk termijn schriftelijk aan gebruiker te melden. Bij gebreke daarvan wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

10.2. Buiten onder lid en genoemde omstandigheden kan wederpartij geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 3 dagen na ontvangst dat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan gebruiker.

10.3. Nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien wederpartij in gebreke is gebleven bovengenoemde kennisgeving tijdig te doen.

10.4. De prestatie van gebruiker geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in de ruimste zin in gebruik heeft genomen, tenzij wederpartij het bepaalde in lid een en/of twee van dit artikel in acht heeft genomen.

10.5. Gebruiker is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van een eerdere ondeugdelijke prestatie, tenzij het verzuim onherstelbaar is.

10.6. Retournering van geleverde goederen kan alleen geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, onder de door gebruiker te bepalen voorwaarden. Goederen besteld via de website, zie retourneren op de website.

Artikel 11

Afwijkingen:

11.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde goed of werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, foto of digitale beelddrager kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

11.2. Afwijkingen, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

11.3. Geringe – in de kerstbranche / kerstartikelen – niet ongebruikelijke afwijkingen inzake soort, hoogte zijn toegestaan. Dergelijke afwijkingen geven geen recht op reclames en/of annulering van de overeenkomst.

11.4. Geringe – bij kerstartikelen, geconstateerde kleurafwijkingen en/of afmetingen en/of uitvoering geven geen recht op reclames en/of annulering van de overeenkomst.

11.5. Wanneer kerstartikelen niet leverbaar zijn mag gebruiker – in overleg met wederpartij – een in prijs, kwaliteit en/of soort vergelijkbaar product (tijdelijk) leveren.

Artikel 12

Eigendomsvoorbehoud:

12.1. Alle geleverde producten blijven het uitsluitende eigendom van gebruiker totdat de volledige koopsom en eventuele buitengerechtelijke kosten zijn voldaan.

12.2. Van gebruiker gehuurde in casus in bruikleen gekregen goederen blijven eigendom van gebruiker en mogen niet worden verpand dan wel uitgeleend en/of onderverhuurd aan derden.

Artikel 13

Verhuur, uitleen en bruikleen:

13.1. Wederpartij dient tijdens de periode van verhuur, uitleen en gebruik als houder zorgvuldig met de beschikbaar gestelde goederen om te gaan. Kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.

13.2. Gedurende de verhuurperiode, aanvangende op het moment dat wederpartij het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat wederpartij het werk weer heeft afgeleverd is wederpartij verantwoordelijk voor de hem beschikbaar gestelde goederen en kunstwerken en hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schades. Deze aansprakelijkheid is ook van toepassing als derden schade hebben veroorzaakt. In overleg met gebruiker kan er een verzekeringsprocedure worden afgesproken.

13.3. Wederpartij is verplicht gebruiker onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van goederen of kunstwerken.

Het is niet toegestaan – zonder toestemming vooraf – zelf reparaties uit te (laten) voeren.

13.4. Het is verboden kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q bruikleen te geven.

13.5. De verhuurde, uitgeleende of in bruikleen verkregen goederen en kunstwerken dienen op het overeengekomen tijdstip door wederpartij bij gebruiker te worden afgeleverd dan wel worden – in overleg – door gebruiker gehaald. Gebruiker controleert bij aanname de goederen en kunstwerken op beschadigingen. Bij vaststelling van beschadigingen worden deze door gebruiker en wederpartij gezamenlijk schriftelijk vastgelegd. Voor de afwikkeling is van belang lid twee van dit artikel.

Artikel 14

Aansprakelijkheid:

14.1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van gebruiker is de aansprakelijkheid van gebruiker voor schade uit hoofde van een overeenkomst of jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde waarop de schadeclaim betrekking heeft.

14.2. Gebruiker is jegens wederpartij niet aansprakelijk voor schaden of fouten veroorzaakt door namens gebruiker ingeschakelde derden.

14.3. Gebruiker kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor door producenten vervaardigde goederen, opgegeven kwaliteits-, en veiligheidsnormen. Schade en eventuele vervolgschade kunnen uitsluitend op de producent worden verhaald.

14.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor vertaal-, zet-, drukfouten in haar drukwerken en andere communicatie-uitingen welke aanleiding tot schades zouden kunnen zijn.

Artikel 15

Overmacht:

15.1. Tekortkomingen van gebruiker in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet aan zijn schuld, noch krachtens wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

15.2. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd dient gebruiker dit wederpartij zo snel mogelijk per telefax, mail, telefonisch te bevestigen met een aansluitende tweede schriftelijk bevestiging.

15.3. Gebruiker kan in geval van overmacht – na overleg met wederpartij – de overeenkomst ontbinden dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

15.4. In geval van opschorting van de levering kan wederpartij bevoegd schriftelijk mede delen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onder de voorwaarde dat: De aflevering niet heeft plaats gevonden binnen 2 maanden door de wederpartij opgegeven afleveringsweek.

15.5. Onder overmacht wordt verstaan : iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van gebruiker waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals staking, transportproblemen, brand, extreme weersinvloeden, onvoorziene overheidsmaatregelen, extreem ziekteverzuim van personeel, langdurige bedrijfsstoringen bij gebruiker en diens leveranciers en/of producenten, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabricaten en producten door derden.

Artikel 16

Reclames:

16.1. De melding van de klachten dienen tenminste de volgende gegevens te bevatten:

 • Bedrijfsnaam, naam en adres wederpartij
 • Factuurnummer en een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek
 • De datum van ontvangst

Voor de termijnen van klachtmeldingen verwijst gebruiker naar artikel lid 1 en 2.

De goederen dienen door wederpartij in dezelfde omstandigheid te worden bewaard waarin wederpartij de goederen heeft ontvangen.

16.2. Een klacht met betrekking tot een deel van de afgeleverde goederen kan geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

16.3. Na het verstrijken van de in dit artikel onder lid een en twee genoemde termijnen wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames door gebruiker niet meer in behandeling genomen.

16.4. Eventuele geconstateerde tekorten of uiterlijke beschadiging mag 3% bedragen en komt voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17

Geschillen, toepasselijk recht:

17.1. Op overeenkomsten met gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij bij export uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Groningen.

17.3. Partijen kunnen in overleg hun geschil voorleggen aan een arbitragecommissie. Deze uitspraak zal door beide partijen als bindend worden aanvaard.

Artikel 18

Zichttermijn: internet bestellingen

Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van veertien dagen, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen. Veldpape geeft de wijze van retourneren aan. Als u besluit uw bestelling niet te houden, brengen wij de bezorgkosten, zoals in de vorige alinea’s vermeld, in rekening. Bij retourneren worden de eventuele beschadigingen of gebreken in rekening gebracht. Deze kosten zijn verschillend per bestelling. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.

Artikel 19

Mocht u uw aankoop willen retourneren, dan is het belangrijk dat u onderstaande stappenplan doorloopt.

Uw bestelling kunt u binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren.
U dient uw bestelling ongebruikt en onbeschadigd in originele verpakking terug te sturen.
Leest u tevens onderstaande voorwaarden voor retourneren.

Retourzendingen worden tot en met 23 december in behandeling genomen.
Mail uiterlijk voor 24 december naar melle@royalchristmas.nl het trackingnummer van het pakket, naam van de vervoerder en uw factuurnummer.
Na de kerstdagen worden er geen retourzendingen meer aangenomen

Vul in onderstaande overzicht uw factuurnummer en E-mailadres in en u ontvangt uw factuurnummer voor op de doos (uitsluitend orders die beginnen met 2017………)

Voorwaarden retourneren:

 • Kosten voor het retourneren van de goederen komen voor rekening van de ontvanger.
 • Wij behouden ons het recht voor om in geval van de door u veroorzaakte schade aan geretourneerde producten, eventuele kosten in rekening te brengen.
 • Eventuele kosten als gevolg van niet thuis, adresfout of geweigerd komen voor rekening van de besteller.
 • Voor bestellingen geplaatst na 9 december geldt geen zichttermijn van 14 dagen.
 • Kerstverlichting, vlaggenmast bomen, kerst items met verlichting, kerstballen en gedecoreerde kunstkerstbomen zijn uitgesloten van retourzending.
  Tevens facturen met de vermelding geen zichttermijn en de niet online bestelling zijn uitgesloten van retourzending.
 • Retourzendingen worden tot en met 23 december in behandeling genomen. Mail uiterlijk voor 24 december naar melle@royalchristmas.nl het
  trackingnummer van het pakket, naam van de vervoerder en uw factuurnummer. Na de kerstdagen worden er geen retourzendingen meer aangenomen.
 • Houdt er rekening mee dat er in het weekend geen pakketten bij ons worden aangenomen.
 • Pakketten die geweigerd zijn door ontvanger worden niet in behandeling genomen.
 • Vragen omtrent uw bestelling / terugbetaling / niet ontvangen goederen, dienen uiterlijk binnen 1 maand nadat u de bestelling heeft
  geplaatst en betaald bij ons binnen te zijn via e-mail op melle@royalchristmas.nl, onder vermelding van uw factuurnummer.
 • Vragen betreffende uw bestelling die niet binnen de gestelde termijn bij ons binnen zijn gekomen zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Wanneer u een artikel buiten de gestelde voorwaarden terugstuurt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen.
 • Blijkt, dat bij het terugsturen, het artikel beschadigd is of niet compleet is in de verpakking, behouden wij het recht de goederen terug te sturen naar de afzender of de kosten hiervan in rekening te brengen.

Artikel 20

Beeld en / of audiomateriaal:

Voor alle websites van Veldpape projecten / Royal Christmas geldt:

Foto’s en / of video’s mogen niet gekopieerd of gebruikt worden.

 • Foto’s en / of video’s met het logo van Royal Christmas mogen niet gekopieerd of gebruikt worden op eigen website.
 • Het logo van Royal Christmas mag niet gekopieerd of gebruikt worden op eigen website.
 • Per foto en / of video wordt een sanctie van € 10.000,- opgelegd per dag.

Artikel 21

Websites en handelsnamen:

Veldpape projecten : Royal Christmas

Websites en handelsnaam:

www.royalchristmas.com

www.galerieveldpape.nl

www.kunstkerstbomen.nl